I.
Ochrana osobných údajov

 1. Spoločnosť Lummas s.r.o., so sídlom Orgovánová 3280/9, 960 01 Zvolen, IČO: 44 502 338, DIČ: 2022729709, IČ DPH: SK2022729709, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica Oddiel: Sro, Vložka č.: 15677/S (ďalej len „Spoločnosť“) je povinná v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (ďalej len „zákon na ochranu osobných údajov“) a prislúchajúcich vykonávacích predpisov zabezpečiť ochranu osobných údajov dotknutých osôb. Prijali sme preto také technické, organizačné a personálne opatrenia, pomocou ktorých sme schopní zabezpečiť ochranu osobných údajov najmä ich dôvernosť a integritu so zameraním na preventívnu kontrolu a predchádzanie bezpečnostným incidentom. Medzi najdôležitejšie opatrenia patrí zavedenie sieťovej bezpečnosti, zálohovanie údajov, odolnosť informačných systémov obsahujúcich osobné údaje proti škodlivým kódom, nežiaducim modifikáciám a neoprávnenému prístupu, obmedzenie manipulácie so zariadeniami alebo nosičmi obsahujúcimi osobné údaje, šifrovanie databáz a dodržiavanie zákonných povinností v oblasti ochrany osobných údajov.
 2. Pravidlá ochrany osobných údajov a používanie cookies sa vzťahujú na všetky služby Spoločnosti poskytované prostredníctvom internetovej stránky Spoločnosti vrátane všetkých podstránok na stránke https://www.lumas.sk (ďalej aj „Stránka“).
 3. Dotknutými osobami sa pre potreby týchto pravidiel rozumejú zákazníci a partneri Spoločnosti, ktorí sa zaregistrovali na Stránke http://www.lumas.sk, ktorí si prostredníctvom Spoločnosti objednali služby alebo tovar, alebo v dohodnutom rozsahu spolupracujú na projektových zadaniach Spoločnosti.
 4. Prístup k osobným údajom majú iba poverené osoby, ktoré sú poučené o právach a povinnostiach pri spracúvaní osobných údajov v rozsahu podľa zákona o ochrane osobných údajov a sprostredkovatelia, ktorí sú Spoločnosťou zmluvne poverení spracúvaním osobných údajov, poučení o právach a povinnostiach pri spracúvaní osobných údajov a sú povinní dodržiavať mlčanlivosť, ktorá trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov.
 5. Spoločnosť spracúva iba osobné údaje, ktoré svojim rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie. Zhromažďujú sa iba také osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na:
  1. objednávku a kúpu ponúkaných tovarov alebo služieb (meno a priezvisko, adresa bydliska, adresa elektronickej pošty, číslo mobilného telefónu, adresa doručenia, IP adresa a záznam o objednanom tovare alebo službe),
  2. objednávku a dodanie ponúkaných tovarov alebo služieb u jednotlivých dodávateľov prostredníctvom Spoločnosti (meno a priezvisko, adresa bydliska, adresa elektronickej pošty, číslo mobilného telefónu, adresa doručenia a záznam o objednanom tovare alebo službe),
  3. spracovanie účtovných podkladov k objednaným tovarom a službám (meno a priezvisko, adresa bydliska, adresa elektronickej pošty, číslo mobilného telefónu, adresa doručenia, záznam o objednanom tovare alebo službe, fakturačná adresa, údaje o platobnej karte, bankovom účte a banke),
  4. zasielanie marketingových informácií osobám, ktoré súhlasili s daným odberom (meno a priezvisko, adresa elektronickej pošty, číslo mobilného telefónu).
 6. Spoločnosť získava osobné údaje od dotknutých osôb prostredníctvom elektronických formulárov na Stránke a získané osobné údaje sa spracúvajú automatizovane alebo neautomatizovane prostredníctvom oprávnených osôb.
 7. Doručenie tovaru alebo poskytnutie služby je realizované konečným dodávateľom zvolenej služby alebo tovaru a z tohto dôvodu Spoločnosť poskytuje takýmto tretím stranám osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu pre dodanie zvoleného tovaru alebo poskytnutie zvolenej služby (meno a priezvisko, číslo mobilného telefónu a adresa doručenia). Takéto tretie strany využívajú poskytnuté osobné údaje výhradne za účelom doručenia tovaru alebo poskytnutia služby a sú povinné zachovávať bezpečnostné pravidlá ochrany osobných údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov a zachovávať mlčanlivosť o získaných osobných údajov.
 8. V prípade priameho doručenia tovaru, poskytnutia služby alebo doručenia vyžiadaných účtovných dokladov, Spoločnosť využíva na doručovania poštové a prepravné služby tretích strán, ktorým za účelom prepravy a doručenia poskytuje nevyhnutné osobné údaje na splnenie tohto účelu (meno a priezvisko, číslo mobilného telefónu a adresa doručenia). Takýmito tretími stranami sú najmä spoločnosť GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. (so sídlom Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec, zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, vložka číslo: 9084/S), a Slovenská pošta, a.s. (so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 803/S).
 9. Spoločnosť využíva na zasielanie marketingových informácií dotknutým osobám aplikáciu tretej strany (API integračné rozhranie SMS služieb, prevádzkované spoločnosťou EuroSMS s.r.o., Račianska 96, 831 01, Bratislava, IČO: 46 166 939, IČ DPH: SK2023291325, Zapísaná v OR SR Bratislava 1, odd.: Sro, vl.č.: 73978/B), ktorá má prístup k číslu mobilného telefónu a odoslaným SMS správam bez možnosti priradenia iných informácií k dotknutej osobe. Tieto informácie sú používané výlučne pre potreby zasielania marketingových informácií Spoločnosti, nie sú v žiadnom prípade využívané na iné účely, predávané alebo zdieľané s akoukoľvek ďalšou stranou. Dotknutá osoba má vždy právo odvolať súhlas na zasielanie týchto informácií a v takom prípade bude vymazaná zo všetkých databáz Spoločnosti aj tretích strán.
 10. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb po dobu platnosti ich prihlasovacieho účtu na Stránke a po dobu maximálne piatich rokov od zrušenia tohto účtu. Po zrušení účtu sú osobné údaje uchovávané po nevyhnutnú dobu za účelom overenia totožnosti zákazníkov predaných kreditov, služieb alebo tovaru a údaje, ktoré boli použité na vypracovanie účtovných dokladov. Doba archivácie takýchto dokladov je stanovená príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 11. Osobné údaje po uplynutí oprávnenej doby spracúvania sú likvidované v súlade s pravidlami bezpečnosti skartovaním alebo vymazaním, bez možnosti spätnej rekonštrukcie údajov tak, aby sa predišlo a zamedzilo ich možnému zneužitiu.

II.
Poučenie dotknutých osôb

 1. Spoločnosť v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky vykonáva všetky opatrenia a operácie na spracúvanie osobných údajov tak, aby dotknuté osoby boli riadne a včas poučené o svojich právach, ktoré im prislúchajú z právnych predpisov Slovenskej republiky (najmä v rozsahu stanovenom v § 28 zákona o ochrane osobných údajov) ale aj na základe európskej legislatívy a záväzných medzinárodných zmlúv a dohovorov. V prípade obdržania oprávnenej žiadosti dotknutej osoby, Spoločnosť vybaví túto žiadosť do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.
 2. Dotknutá osoba je v zmysle § 16 ods. 1 zákona na ochranu osobných údajov povinná uviesť len pravdivé osobné údaje, inak zodpovedá za nepravdivosť týchto údajov a prípadné sankcie podľa zákona na ochranu osobných údajov.
 3. Registráciou na stránke http:/www.lumas.sk a vytvorením užívateľského účtu dotknutá osoba súhlasí so všeobecnými obchodnými podmienkami a pravidlami ochrany osobných údajov a používania cookies. Dotknutá osoba vyjadruje súhlas stlačením tlačidla „Registrácia“ v registračnom formulári a súhlasí so spracúvaním svojich osobných údajov na účely uvedené v Článku I bod 5, na ktoré sa podľa zákona o ochrane osobných údajov vyžaduje súhlas dotknutej osoby. Súhlas udelený dotknutou osobou je poskytovaný dotknutou osobou dobrovoľne, bez nátlaku alebo hrozby odmietnutia zmluvného vzťahu, služby alebo tovaru.
 4. Udelené súhlasy možno odvolať aj pred uplynutím príslušnej doby spracúvania osobných údajov (aj každý súhlas osobitne) na základe elektronického oznámenia dotknutej osoby prostredníctvom elektronickej pošty na adresu info@lumas.sk alebo písomne listom zaslaným na adresu sídla Spoločnosti so žiadosťou o blokovanie a následnú likvidáciu osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu na spracúvanie osobných údajov. Súhlas na zasielanie marketingových informácií je možné odvolať aj odznačením príslušného políčka v nastaveniach profilu dotknutej osoby na Stránke.
 5. Dotknutá osoba môže požiadať o zrušenie užívateľského účtu prostredníctvom elektronickej pošty, zaslaním požiadavky na adresu elektronickej pošty info@lumas.sk alebo písomne listom zaslaným na adresu sídla Spoločnosti aj bez udania dôvodu.
 6. Dotknutá osoba má právo najmä na základe písomnej žiadosti adresovanej Spoločnosti žiadať informácie o tom, či jej osobné údaje sú alebo nie sú v informačných systémoch Spoločnosti spracúvané, z akého zdroja boli jej osobné údaje získané, informácie o rozsahu alebo zozname spracúvaných osobných údajov, opravu alebo likvidáciu svojich neúplných, nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov, likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania už pominul alebo ktoré sú predmetom spracúvania neoprávnene.
 7. Dotknutá osoba má právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov na iné účely ako na tie, na ktoré boli osobné údaje právoplatne poskytnuté a proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré by mohli neoprávnene a odôvodnene zasahovať do jej práv a právom chránených záujmov, pokiaľ je táto námietka oprávnená. Spoločnosť je povinná takéto osobné údaje bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
 8. Dotknutá osoba má právo v prípade podozrenia na neoprávnené spracúvanie osobných údajov podať na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, Bratislava 27, PSČ 820 07 návrh na začatie konania o ochranu osobných údajov.
 9. Dotknutá osoba, ktorá nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, uplatňuje svoje práva prostredníctvom právneho zástupcu.
 10. Práva dotknutej osoby, ktorá už nežije, môže uplatniť blízka osoba podľa osobitných právnych predpisov Slovenskej republiky. Poskytnutý súhlas môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať, a to písomne, na nižšie uvedenej emailovej a poštovej adrese.

III.
Cookies

 1. Internetová Stránka Spoločnosti používa tzv. „cookies“. Cookies sú malé textové súbory, ktoré si Stránka ukladá na zariadení návštevníka Stránky a ktoré zhromažďujú informácie o návštevníkoch Stránky. Tieto súbory nám pomáhajú vytvoriť Stránku s optimálnym nastavením pre užívateľov. Viac informácií o cookies a o tom, ako s nimi pracovať, je možné nájsť na stránke www.allaboutcookies.org.
 2. Stránka http://www.lumas.sk/ používa cookies, ktoré sú určené na analýzu využívania a optimalizáciu Stránky, reklamné cookies, ktoré umožňujú lepšie cielenie reklamy na Stránke a cookies prispôsobujúce Stránku individuálnym potrebám používateľa.
  Tzv. „vlastné cookies“ vytvorené Spoločnosťou sa využívajú na optimalizáciu prihlasovania a registrácie, zapamätanie si užívateľa a jeho prihlásenia na stránke, ako aj na umožnenie navigácie a používania Stránky (napríklad na nákup kreditov, tovarov a služieb alebo na overenie oprávnenia prístupu do určitých sekcií Stránky).
  Tzv. „sessioncookies“. Obsahujú len neosobné informácie o návštevníkovi Stránky a po zatvorení prehliadača sa automaticky vymazávajú. Poskytujú nám množstvo užitočných informácií, napríklad koľko návštevníkov bolo na Stránke či aké prehliadače používajú, vďaka čomu sme schopní našu Stránku optimalizovať a vylepšovať.
  Tzv. „cookies tretích strán“. Tieto cookies sú generované výhradne tretími stranami a Spoločnosť nemôže tieto cookies čítať. Patria sem najmä analytické cookies (GoogleAnalytics), ktoré umožňujú analyzovať, ako návštevníci Stránku používajú, Facebook a Youtube cookies, ktoré umožňujú používanie externých služieb a reklamné cookies, ktoré umožňujú lepšie cielenie reklamy na Stránke. Ďalšie informácie o službe GoogleAnalytics sú na http://www.google.com/analytics alebo na príslušných stránkach tretích strán.
 3. Pre odstránenie cookies uložených v zariadení návštevníka Stránky alebo zmenu nastavenia cookies je potrebné kliknúť na menu „Pomoc“ v prehliadači návštevníka. Vymazanie cookies alebo zamedzenie ich prijímania môže mať za následok nesprávne fungovanie Stránky Spoločnosti.

IV.
Kontaktné údaje

 1. Informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov, žiadosti o opravu alebo aktualizáciu, vymazanie, likvidáciu či blokovanie údajov môžete posielať Spoločnosti prostredníctvom elektronickej pošty alebo písomne poštovou zásielkou na:
  1. Email: info@lumas.sk
  2. Poštová adresa: Lummas s.r.o., J.Kozačeka 9282, 960 01 Zvolen
Vo Zvolene, 22.04.2016