Všeobecné obchodné podmienky

 

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti
Lummas s.r.o. pre internetovú stránku https://www.lumas.sk

 

 

Spoločnosť Lummas s.r.o., so sídlom: Orgovánová 3280/9, 960 01 Zvolen, IČO: 44 502 338 , DIČ: 2022729709 , IČ DPH: SK2022729709 , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica Oddiel: Sro, Vložka č.: 15677/S, ktorá je prevádzkovateľom internetovej stránky https://www.lumas.sk, vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky internetovej stránky https://www.lumas.sk.

 

Článok I
Vymedzenie základných pojmov a úvodné ustanovenia

Pokiaľ nie je v Produkte uvedené inak, majú nasledovné pojmy a skratky označené s veľkým začiatočným písmenom význam v ďalej uvedených definíciách:

 1. Elektronický obsah sú dáta vytvorené a poskytnuté v elektronickej podobe, najmä počítačové programy, web stránky, aplikácie, hry, hudba, videá alebo texty.
 2. Klient je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá si objedná Produkt na Stránke.

 3. Objednávka je potvrdenie o práve Klienta voči Predajcovi o zakúpení daného Produktu.
 4. Plnenie je termín realizácie Produktu (charakteru služby).

 5. Predajca je spoločnosť Lummas s.r.o. ktorá je prevádzkovateľom Stránky.

 6. Produkt je tovar (Elektronický obsah), alebo služba Predajcu poskytovaná Klientovi prostredníctvom Stránky.

 7. Registrácia Klienta je rozhodnutie Klienta registrovať sa na Stránke vyplnením všetkých potrebných údajov (meno a priezvisko, adresa, emailová adresa, heslo, mobilné číslo) k vyhotoveniu registračného profilu v Účte.

 8. Stránka je internetová stránka Predajcu https://www.lumas.sk.

 9. Účet je účet Klienta zriadený a aktívny na Stránke po zaregistrovaní Klienta.

 10. VOP sú tieto Všeobecné obchodné podmienky Predajcu pri predaji Produktu prostredníctvom Stránky, ktoré upravujú práva a povinnosti Predajcu a Klienta, pri poskytovaní a využívaní služieb Predajcu, pričom VOP sú zverejnené a dostupné v elektronickej forme na Stránke.

 11. Zmluva je zmluva uzatvorená na Stránke medzi Klientom a Predajcom.

 

Predajca prevádzkuje Stránku a umožňuje Klientovi aby si objednal Produkty prostredníctvom tejto Stránky.

Pri kúpe Produktu Klientom dochádza na Stránke k uzatvoreniu Zmluvy medzi Predajcom, ktorý v tomto vzťahu vystupuje ako predávajúci, a Klientom ako kupujúcim. Po odoslaní Objednávky Klient zároveň potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto VOP a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na Zmluvu uzatvorenú na Stránke, ktorú prevádzkuje Predajca. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o kúpe Produktu.

Platobné operácie za účelom úhrady ceny Produktu sa realizujú úhradou faktúry Klientom.

Pre využívanie Stránky musí koncové zariadenie Klienta/záujemcu spĺňať nasledovné požiadavky: pripojenie k internetu podporujúcemu prenos datových protokolov IP, HTTP, HTTPS, internetový prehliadač, ktorý podporuje HTML5, CSS3 a JavaScript, minimálne rozlíšenie CSS 320x560px, aktivovanú podporu cookies, aktivovanú podporu vyskakovacích okien, operačný systém a aktívnu e-mailovú adresu.

Klient, ako aj akákoľvek iná osoba je povinná používať Stránku v súlade s jej účelom a VOP, ako aj v súlade s dobrými mravmi a právnymi predpismi právneho poriadku Slovenskej republiky a zároveň je povinný sa zdržať činností, ktoré môžu narušiť jej správne fungovanie. Klient, ako aj akákoľvek iná osoba nesmie najmä:

 1. poškodzovať dobrú povesť spoločnosti Lummas s.r.o. ani práva tretích osôb,

 2. narúšať používanie Stránky (https://www.lumas.sk), vrátane bránenia používania tejto Stránky iným Klientom, záujemcom,

 3. zasahovať do obsahu, bezpečnosti alebo technickej povahy Stránky,

 4. vytvárať falošné správy za účelom falšovania identity Klienta,

 5. posielať na Stránku vírusy ani akékoľvek iné nebezpečné alebo škodlivé programy,

 6. pokúšať sa vniknúť do dát s obsahom o iných Klientoch,

 7. pokúšať sa vniknúť do databázy Stránky,

 8. využívať Stránku na rozosielanie nevyžiadaných správ (spam) a reťazových správ.

 

Klient je plne zodpovedný za všetky úkony, ktoré vykoná na Stránke a Produktoch. Klient je povinný bez zbytočného odkladu informovať Predajcu o akomkoľvek podozrení na zneužitie jeho údajov treťou osobou.

Predajca nezodpovedá za akúkoľvek škodu alebo ušlý zisk, ktorý vznikol Klientovi/záujemcovi priamo alebo nepriamo v dôsledku (i) prerušenia fungovania Stránky, alebo Produktu, (ii) neoprávneného zásahu Klienta alebo akýchkoľvek tretích osôb do Stránky, alebo Produktu, (iii) nezlučiteľnosti Stránky, alebo Produktu s koncovým hardvérom alebo softvérom Klienta/záujemcu alebo pripojením k internetu, (iv) technických problémov, vrátane chýb a zlyhania pripojenia Stránky, alebo k Produktu.

Klient odoslaním Objednávky potvrdzuje Predajcovi, že súhlasí s tým, že tieto VOP a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky zmluvné vzťahy uzavreté na Stránke na základe ktorej Predajca dodá Produkt prezentovaný na predmetnej Stránke. Klient odoslaním Objednávky Predajcovi dáva súhlas na spracovanie osobných údajov (bližšie pozri PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV A POUŽÍVANIE COOKIES). V prípade, že Klient a Predajca uzatvoria písomnú zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od VOP, budú ustanovenia danej zmluvy uprednostnené pred VOP.

Klient sa, bez ohľadu na iné ustanovenia týchto VOP používania, zaväzuje, že: (i) nebude používať Stránku, pokiaľ by jeho použitím zo strany Klienta došlo k porušeniu právnych predpisov; (ii) pokiaľ má menej ako 18 rokov, nebude používať také Produkty, u ktorých je podmienkou pre užívanie minimálny vek 18 rokov, pričom takéto Ponuky upozorňujú na požiadavku minimálneho veku 18 rokov.

Kontaktné údaje Predajcu:
mail: info@lumas.sk
telefón: +421901 77 60 77
poštová adresa: Lummas s.r.o., Orgovánová 3280/9, 960 01 Zvolen

Číslo účtu pre bezhotovostné platby:

Tatra banka, a.s.

číslo účtu: 2626192189/1100

IBAN: SK7511000000002626192189

SWIFT : TATRSKBX

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1

Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 048/412 49 69

048/415 18 71
fax č.: 048/4124 693

 

Článok II
Objednávka

 1. Klient berie na vedomie, že s Objednávkou Produktu je spojená povinnosť zaplatiť kúpnu cenu Produktu uvedenú na Stránke. Pri niektorých ponukách Produktu nie je zobrazená cena na Stránke, nakoľko vlastnosti a charakter ponuky si vyžadujú pripraviť Predajcom individuálnu cenová ponuku.

 2. Produkt je aktívny jej zverejnením na Stránke. Aktívnosť Produktu, nie je limitovaná počtom Klientov, ktorí si Produkt z tej ktorej ponuky zakúpia, ak nie je pri konkrétnom Produkte uvedené inak.

 3. Každý Klient si môže objednať ľubovoľný počet Produktov, pokiaľ nie je pri konkrétnom Produkte uvedené inak.

 4. Objednávka Produktu sa realizuje prostredníctvom Stránky, krokmi, spôsobmi a postupnosťou na nej stanovenou.

 5. Objednávka Produktu je návrhom na uzavretie zmluvy na kúpu Produktu (Zmluvy), ktorá je uzatváraná medzi Klientom a Predajcom prostredníctvom Stránky.

 6. Po vyplnení registračného formulára (pri nezaregistrovaných Klientoch) alebo po vyplnení prihlasovacieho formulára na Stránke (pri Klientoch, ktorí majú zriadený Účet) Klient objednáva kúpu Produktu a:

  1. Objednávka na kúpu Produktu sa stáva záväznou až momentom potvrdenia objednávky stlačením tlačítka Záväzná objednávka postupom uvedeným na Stránke; Klient má právo objednať Produkt do ukončenia zobrazenia ponuky alebo do jej vypredania.

  2. Súhlasí s ustanoveniami VOP platnými v čase Objednávky ako aj s podmienkami ponuky, akceptuje ich a zaväzuje sa nimi riadiť.

 7. Po dokončení objednávky príde Klientovi emailová správa o Objednávke na registračnú emailovú adresu. Klient má možnosť v nastaveniach účtu pre svoje účely zablokovať prijímanie takýchto informačných správ o vykonanej Objednávke na aktuálnu emailovú adresu uvedené v profile Účtu.

 8. Zmluva o kúpe Produktu medzi Klientom a Predajcom sa považuje za uzatvorenú momentom pripísania sumy na bankový účet Predajcu. Zmluva, t.j. zmluvný vzťah medzi Klientom a Predajcom trvá po dobu trvania práv a povinností Predajcu a Klienta z nej vyplývajúcich; záväzky Predajcu a Klienta zo Zmluvy zanikajú ich splnením alebo inými spôsobmi podľa platných právnych predpisov. Klient súhlasí s uzavretím Zmluvy, Zmluvy s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku. Klient taktiež berie na vedomie, že náklady, ktoré mu vzniknú pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavieraním takejto Zmluvy, ako sú náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory, prípadne zasielanie SMS správ a iné, si hradí Klient sám a to podľa dohodnutých podmienok s dodávateľmi týchto služieb pre Klienta.

 9. Daňové doklady vo vzťahu k Objednávke na základe Zmluvy vydáva Predajca.

 10. V prípade, ak Klient vystupuje pri kúpe Produktu v postavení zdaniteľnej osoby t.j. obstaráva Produkt na účely podnikania má nárok na obdržanie daňového dokladu od Predajcu. Klient má povinnosť oznámiť túto skutočnosť prostredníctvom korektne vyplnenej Objednávky s fakturačnými údajmi Klienta. Predajca nemá zákonnú povinnosť vystavovať daňové doklady – v zmysle zákona o DPH (222/2004 Z.z.) – fyzickým osobám nepodnikateľom.

 11. Predajca nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú Klientovi v dôsledku zle uvedenej emailovej adresy a adresy doručenia Produktu (uvedenú v Objednávke), zo strany Klienta.

 12. Predajca je povinný Objednávku Klienta splniť a Produkt dodať Klientovi v lehote do 30 dní od akceptovania Objednávky Klienta Predajcom; túto dodaciu lehotu Klient bez výhrad akceptuje. Bližšie podmienky a informácie o dodaní Produktu sú uvádzané pri konkrétnej ponuke Produktu na Stránke.

 13. Záväzky vyplývajúce z kúpy Produktu sa považujú za splnené poskytnutím Plnenia zo strany Predajcu Klientovi.

 

Článok III
Práva a povinnosti

 1. Predajca najneskôr do 24 hodín od pripísania sumy na svoj bankový účet sprístupní Produkt Klientovi, pokiaľ vlastnosti a charakter ponuky neurčuje osobitné dojednanie s predĺženou dobou dodania.

 2. Objednávka (v elektronickej podobe) je spôsobilým dokladom na preukázanie práv vyplývajúcich z Objednávky.

 3. Klient je oprávnený použiť Objednávku iba za podmienok, ktoré sú zverejnené v konkrétnej ponuke, v Objednávke a prípadne v inštrukciách doručených Klientovi spolu s Objednávkou na emailovú adresu aktuálne zadefinovanú v profile Účtu Klienta.

 4. Ak ponuka alebo Objednávka stanovujú potrebu dojednania úpravy, medzi Predajcom a Klientom na poskytnutie Plnenia (napríklad na dobu správy reklamnej kampani Google AdWords), Klient si dohodne spôsobom uvedeným v ponuke alebo v Objednávke (telefonicky, mailom a pod.) dĺžku, prípadne termín poskytnutia danej služby (Produktu). Pokiaľ Klient neprijme ponuku Predajcu, je Predajca povinný na základe žiadosti Klienta vrátiť platbu uhradenú Klientom.

 5. Po uplynutí doby platnosti Objednávky stráca Klient nárok na poskytnutie práva vyplývajúceho z Objednávky bez nároku na vrátenie sumy za Objednávku.

 6. Klient nie je oprávnený postúpiť práva a/alebo previesť povinnosti týkajúce sa Objednávky na ďalšiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Predajcu.

 7. Klient súhlasí, aby mu Predajca zasielal správy obsahujúce informácie o iných službách alebo novinkách na emailovú adresu a SMS mobilné číslo aktuálne uvedené v profile Účtu, ktoré Stránka ponúka, ako aj správy obsahujúce komerčné informácie tretích osôb. S týmto Klient výslovne súhlasí, pričom svoj súhlas udeľuje Registráciou Klienta. Klient je oprávnený kedykoľvek vyjadriť svoj nesúhlas s uvedeným zasielaním správ , vo svojom profile Účtu Klienta.

 

 

Článok IV
Zodpovednosť Predajcu

 1. Predajca ako dodávateľ Produktu ako aj dodávateľ Plnenia je zodpovedný:

  1. za kvalitu a rozsah Plnenia,

  2. za dodanie Plnenia,

  3. za naplnenie práv Klienta z Objednávky,

  4. za pravdivosť a úplnosť Ponuky a

  5. za plnenie všetkých práv Klienta vyplývajúcich Klientovi z platných právnych predpisov, z Objednávky, a to tak v súvislosti s kúpou Produktu ako aj v súvislosti
   a poskytovaním Plnenia.

 2. Predajca nenesie žiadnu zodpovednosť za stratu, odcudzenie, poškodenie alebo zničenie Objednávky a nie je povinní poskytnúť Klientovi náhradnú Objednávku.

 

 

Článok V
Podmienky reklamácie

 1. V prípade, ak Klient v lehote podľa týchto VOP neobdrží Objednávku, alebo Objednávka obsahuje podmienky iné ako boli podmienky uvedené v ponuke alebo Objednávka bude mať iné vady, Klient môže vady reklamovať.

 2. Klient je povinný vady (neobdržanie Objednávky, Objednávka obsahuje iné podmienky ako boli uvedené v ponuke), uplatniť písomne emailom na adresu: info@lumas.sk. Lehota na vykonanie takejto reklamácie je najneskôr do začiatku určeného termínu Plnenia Produktu, alebo to ak nie je vzhľadom na povahu Produktu možné tak do uplynutia platnosti ponuky k danému Produktu na Stránke. Pokiaľ Klient neuplatní vady v lehotách a spôsobom podľa predchádzajúcich viet, jeho práva zo zodpovednosti za vady zanikajú.

 3. Predajca je povinný odstrániť vady podľa bodu 1. tohto článku VOP do 3 pracovných dní od doručenia reklamácie. V prípade, že vada v danej lehote nebude odstránená, je Klient oprávnený od kúpy odstúpiť.

 4. Klient je oprávnený podať reklamáciu:

  1. na správnosť faktúry v prípade, ak má dôvodné podozrenie, že Predajca nevystavil faktúru za Produkt v súlade so Zmluvou a dohodnutou cenou,b) týkajúcu sa kvality funkčnosti zhotoveného Produktu na mieru.

  2. Klient musí uplatniť reklamáciu v 30-dňovej lehote odo dňa, kedy nastala skutočnosť odôvodňujúca reklamáciu, inak právo zaniká.

 5. Reklamáciu musí Klient uplatniť:

  1. e-mailom na info@lumas.sk, alebo

  2. písomne na adrese Predajcu. (Lummas s.r.o., Orgovánová 3280/9, 960 01 Zvolen).

 6. V reklamácii musí Klient uviesť svoje identifikačné údaje a jasne opísať čoho sa reklamácia týka s časovým vymedzením, kedy podľa Klienta došlo k obmedzeniu kvality Produktu. V prípade reklamácie správnosti úhrady za Produkt musí Klient uviesť číslo faktúry, ktorého sa reklamácia týka.

 7. Uplatnenie reklamácie na prešetrenie správnosti výšky úhrady faktúry nemá odkladný účinok na zaplatenie úhrady, t.j. nezbavuje Klienta povinnosti uhradiť faktúru do dňa jej splatnosti uvedenej na faktúre.

 8. V prípade kladného vybavenia reklamácie Predajca zúčtuje oprávnene reklamovanú cenu za Produkt v najbližšom zúčtovacom období, prípadne obdobiach až do zaplatenia celej oprávnene reklamovanej ceny Produktu.

 9. Predajca si vyhradzuje právo neuznať reklamáciu, ak zníženie kvality Produktu spôsobili:

  1. okolnosti vylučujúce jeho zodpovednosť,

  2. neodborné alebo neoprávnené zásahy Klienta do Produktu alebo inými tretími osobami, ktorým Klient umožnil vedome alebo nevedome takýto zásah.

 

Článok VI

Odstúpenie od Zmluvy (kúpa Produktu)

 

Produkt charakteru Služby

 1. Klient je oprávnený odstúpiť od kúpy Produktu charakteru služby bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa doručenia Objednávky elektronickou formou, pokiaľ Objednávka nebola použitá a nenadobudla termín začatia plynutia Produktu charakteru služby. O odstúpení od Zmluvy je potrebné informovať Predajcu. Ak si Klient kúpi Produkt charakteru služby, ktorá sa má uskutočniť pred uplynutím doby na odstúpenie podľa prvej vety tohto ustanovenia, je Klient oprávnený odstúpiť od Zmluvy bez uvedenia dôvodu len do momentu začiatku Plnenia služby (napr. do začiatku realizácie reklamnej kampani). Pre vylúčenie pochybnosti sa ďalej uvádza, že v prípade Produktov charakteru služieb, ak Klient požiadal o začatie poskytovania služieb počas lehoty na odstúpenie od Zmluvy, je Klient povinný uhradiť cenu za skutočne poskytnuté plnenia do dňa, kedy Klient oznámil svoje rozhodnutie odstúpiť od Zmluvy spôsobom podľa tohto bodu. Predajca týmto poučuje Klienta, že v prípade začatia poskytovania služby na ktorú bola Objednávka vystavená pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy alebo ak Klient o poskytovanie tejto služby na ktorú bola Objednávka vystavená pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy požiada, Klient udelením súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od Zmluvy. Predajca týmto poučuje Klienta, že v prípade prípadného využitia Objednávky vystavenej na využitie poskytovania Elektronického obsahu Predajcom inak ako na hmotnom nosiči pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy, Klient udelením súhlasu so začatím poskytovania takéhoto Elektronického obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy stráca právo na odstúpenie od Zmluvy. Predajca týmto poučuje Klienta, že udelením súhlasu so začatím poskytovania Elektronického obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy stráca Klient právo na odstúpenie od Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy je možné uplatniť písomne emailom z emailovej adresy aktuálne uvedenej v Účte Klienta na adresu info@lumas.sk, prípadne v listinnej podobe na adresu Lummas s.r.o., J.Kozačeka 9282, 960 01 Zvolen, pričom v správe musí byť identifikovaná Objednávka s číslom faktúry, od kúpy ktorej chce klient odstúpiť. Pri uplatnení práva Klienta na odstúpenie je potrebné o tom Predajcu informovať a je možné využiť aj Formulár na odstúpenie od Zmluvy, ktorý je možné stiahnuť tu (kliknutím sem sa Vám zobrazí formulár na odstúpenie od Zmluvy). Prijatie odstúpenia od Zmluvy Predajca bezodkladne emailom potvrdí.

 2. Po odstúpení od Zmluvy Predajca vráti Klientovi platbu, ktorú Klient preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím Zmluvy. Platba predstavujúca kúpnu cenu Produktu bude Klientovi vrátená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bude Predajcovi doručené oznámenie Klienta o odstúpení od Kúpnej Zmluvy.

 3. Klient je zároveň oprávnený odstúpiť od Zmluvy ak Objednávka nebude doručená v lehote stanovenej v zmysle článku V bod 1. týchto VOP. Klient je ďalej oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy ak Produkt nebude poskytnutý v lehote uvedenej v Ponuke a stanovenej samotným Predajcom.

Produkt charakteru Tovaru

 1. Predajca je oprávnený odstúpiť od Zmluvy uzatvorenej s Klientom z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti Produktu, ktorá má charakter tovaru (ďalej aj „Tovar“), alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ Tovaru dohodnutého v Zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností Predajcu vyplývajúcich zo Zmluvy, taktiež z dôvodu, že nevie zabezpečiť poskytnutie Produktu (technické príčiny a pod.) alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať Produkt Klientovi v lehote určenej týmito VOP alebo v cene, ktorá je uvedená na Stránke. Predajca je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať Klienta a vrátiť mu v zmysle vyššie uvedeného sumu za Produkt dohodnutý v Zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od Zmluvy. Predajca je oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj v prípade, ak Klient neprevzal Produkt do piatich pracovných dní odo dňa kedy bol Klient povinný tento Produkt prevziať.

 2. Klientovi vzniká právo na odstúpenie od Zmluvy uzatvorenej medzi Predajcom a Klientom bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji Tovaru a to do 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru. Klient má právo v rámci tejto lehoty Tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať Tovar používať a následne ho vrátiť Predajcovi. Tovar sa považuje za prevzatý Klientom okamihom, keď Klient alebo ním určená tretia osoba s výnimkou doručovateľa prevezme všetky časti objednaného Tovaru, alebo ak sa

  1. Tovary objednané Klientom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia Tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, alebo ak sa

  2. Dodáva Tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, alebo ak sa

  3. Tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

 3. Pri odstúpení od Zmluvy uzatvorenej medzi Klientom a Predajcom Klient môže u Predajcu uplatniť právo na odstúpenie od Zmluvy v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo prostredníctvom Formulára na odstúpenie od Zmluvy zaslaného na adresu Lummas s.r.o., J.Kozačeka 9282, 960 01 Zvolen. Formulár na odstúpenie od zmluvy je možné stiahnuť tu (kliknutím sem sa Vám zobrazí formulár na odstúpenie od Zmluvy).

 4. Odstúpenie od Zmluvy prostredníctvom Formulára na odstúpenie od Zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto VOP musí obsahovať údaje v ňom požadované a to najmä presnú špecifikáciu Tovaru, dátum objednania, meno a priezvisko Klienta, adresa Klienta, podpis Klienta, dátum. Klient je odstúpením od Zmluvy povinný doručiť Predajcovi Tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale a to zaslaním alebo prinesením na adresu Lummas s.r.o., J.Kozačeka 9282, 960 01 Zvolen. Odporúčame Tovar poistiť. Zásielky na dobierku Predajca nepreberá.

 5. Klient môže odstúpiť od Zmluvy, predmetom ktorej je dodanie Tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od Zmluvy. Lehota na odstúpenie od Zmluvy je zachovaná, ak Klient zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od Zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od Zmluvy.

 6. Po odstúpení od Zmluvy Predajca vráti Klientovi všetky platby, ktoré Klient preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím Zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie Tovaru, ak nie je v týchto VOP uvedené inak. Predajca však nie je povinný uhradiť Klientovi dodatočné náklady, ak si Klient zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predajcu. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Klient, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predajcom. Platba bude Klientovi vrátená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní, keď bude Predajcovi doručené oznámenie Klienta o odstúpení od Zmluvy. Úhrada bude uskutočnená bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

 7. Predajca nie je povinný vrátiť Klientovi všetky platby podľa bodu 10. týchto VOP pred tým, ako mu je Tovar od Klienta doručený alebo kým Klient nepreukáže zaslanie Tovaru späť Predajcovi. Platba za zakúpený Tovar bude teda Poskytovateľom uhradená Klientovi až po doručení vráteného Tovaru späť na adresu Lummas s.r.o., J.Kozačeka 9282, 960 01 Zvolen, alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie Tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

 8. V prípade, že Klient odstúpi od Zmluvy a doručí Predajcovi Tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného Tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s Tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti Tovaru, má Predajca voči Klientovi nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy Tovaru a uvedenia Tovaru do pôvodného stavu resp. Predajca má právo požadovať od Klienta preplatenie zníženia hodnoty Tovaru.

 9. Klient je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od Zmluvy zaslať späť alebo odovzdať Predajcovi Tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale.

 10. Pri odstúpení od zmluvy, Klient znáša priame náklady na vrátenie Tovaru Predajcovi alebo osobe poverenej Predajcom na prevzatie Tovaru. Priame náklady spojené s vrátením Tovaru nemožno primerane vypočítať vopred. Podľa dostupných informácií je predpokladaný odhad týchto nákladov v závislosti od veľkosti, hmotnosti Tovaru, vzdialenosti odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie Tovaru a od cien za ktoré Klientom vybraný prepravca poskytuje svoje služby vo výške od 2,- EUR do 150,- EUR.

 11. Pri odstúpení od zmluvy, Klient znáša aj priame náklady na vrátenie Tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Priame náklady spojené s vrátením tovaru nemožno primerane vypočítať vopred. Podľa dostupných informácií je predpokladaný odhad týchto nákladov v závislosti od veľkosti, hmotnosti Tovaru, vzdialenosti odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie Tovaru a od cien za ktoré Klientom vybraný prepravca poskytuje svoje služby vo výške od 2,- EUR do 150,- EUR.

 12. V prípade, že Klient nesplní niektorú z povinností uvedených v bodoch 15. a 16. týchto VOP, odstúpenie od Zmluvy nie je platné a účinné a Predajca nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa bodu 14. týchto VOP Klientovi a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním Tovaru naspäť Klientovi.

Všeobecné ustanovenia k odstúpeniu od Kúpnej zmluvy a Zmluvy

 1. Klient nemôže odstúpiť od Zmluvy predmetom ktorej je:

  1. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom Klienta a Klient vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od Zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

  2. predaj Tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý Predajca nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od Zmluvy,

  3. predaj Tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Klienta, Tovaru vyrobeného na mieru alebo Tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa (Klienta),

  4. predaj Tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

  5. predaj Tovaru uzavretého v ochrannom obale (výrobcom chránený proti otvoreniu), ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, napr. Tovar na starostlivosť o chrup, príslušenstvo pre holiace strojčeky, atď.

  6. predaj Tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným Tovarom,

  7. predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia Zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré Predajca nemôže ovplyvniť,

  8. vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré Klient výslovne požiadal Predajcu; to neplatí pre Zmluvy o službách a Zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného Tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy Predajcu u Klienta a Klient si tieto služby alebo Tovary vopred neobjednal,

  9. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak Klient tento obal rozbalil,

  10. predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

  11. poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava Tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa Predajca zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

  12. poskytovanie Elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom Klienta a Klient vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od Zmluvy.

 2. Predajca má právo stiahnuť ponuku zo Stránky, ak zistí, že informácia alebo údaj uvedený v ponuke je nesprávny, neúplný alebo chybný alebo má ponuka inú vadu, pre ktorú nemôže byť ponúkaná. Ak bola medzičasom vykonaná kúpa produktu vo vzťahu k takejto ponuke, tá sa ruší, pričom Klient berie na vedomie a súhlasí, že v tomto prípade platba za Objednávku ním uhradenú sa mu vráti, pričom toto plnenie je povinný Klient od Predajcu prijať. Platba za Objednávku bude Klientovi vrátená do 14 dní od stiahnutia ponuky zo Stránky, a to na Účet Klienta, z ktorého vykonal predmetnú Objednávku.

 3. Klient odoslaním Objednávky potvrdzuje, že Predajca včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru.

 

 

Článok VII
Osobné údaje a ich ochrana

 1. Ochrana osobných údajov a používanie cookies sú uvedené v časti Pravidlá ochrany osobných údajov a používanie cookies.

 

 

Článok VIII
Spoločné a záverečné ustanovenia

 1. Predajca zverejňuje VOP na Stránke.

 2. Zmluvné vzťahy medzi Klientom a Predajcom bližšie neupravené v týchto VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č.40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov, zákonom č.513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov, Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.

 3. V prípade, že niektoré ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným alebo nerealizovateľným, použije sa namiesto takéhoto ustanovenia to ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Tým nie je dotknutá platnosť, účinnosť a realizovateľnosť ostatných ustanovení alebo VOP ako celku.

 4. Predajca si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto VOP je splnená umiestnením na Stránke.

 5. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť voči Klientovi odoslaním Objednávky Klientom.

 6. Klient vytvorením Objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 7. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 17.05.2018.