konverzia získaná hodnota z reklamy adwords google

Konverzia – Hodnota, ako cieľ našej reklamy v AdWords Google

Konverzia nastane vtedy, keď niekto klikne na vašu reklamu a následne vykoná akciu, ktorú ste definovali ako hodnotnú pre vašu firmu, napríklad nákup online alebo hovor do vašej firmy z mobilného telefónu.

 • Konverzie vám pomáhajú porozumieť, akú pridanú hodnotu prinášajú online reklamy vašej firme.
 • Sledovanie konverzií je bezplatný nástroj, pomocou ktorého môžete vo svojom účte zisťovať, čo robia zákazníci po kliknutí na vašu reklamu.
 • Existujú dva typy konverzných údajov, ktoré môžete vidieť v prehľadoch:
  • Konverzie poskytujú prehľad o každej konverzii uskutočnenej počas dĺžky sledovania konverzie po kliknutí na reklamu AdWords (v závislosti od nastavení sa bude započítavať buď každá, alebo jedna konverzia pre každú konverznú akciu).
  • Konvertované kliknutia poskytujú prehľad o každom kliknutí na reklamu AdWords, ktoré vedie k jednej alebo viacerým konverziám počas vami zvolenej dĺžky sledovania konverzie. To znamená, že aj keď nastavíte počítanie na jednu konverziu a po jednom kliknutí na reklamu dôjde k viac ako jednej konverznej akcii (príklad: jedna e-mailová registrácia a jedna žiadosť o cenovú ponuku), bude tento stĺpec pre dané kliknutie uvádzať hodnotu 1. Lepšie tak odhadnete počet jedinečných získaných zákazníkov, nezískate však predstavu o pomerných hodnotách každého kliknutia vedúceho ku konverzii.

Prečo je dobré využívať sledovanie konverzií

 • Zistite, ktoré kľúčové slová, reklamy, reklamné skupiny a kampane sú najúčinnejšie, pokiaľ ide o generovanie hodnotnej aktivity zákazníkov.
 • Sledujte svoju návratnosť investícií (NI) a v súvislosti s výdavkami na inzerciu sa rozhodujte informovanejšie.
 • Používajte stratégie flexibilného ponúkania cien (napr. cieľovú CZA, vylepšenú CZK a cieľovú ROAS), ktoré automaticky optimalizujú kampane na základe firemných cieľov.
 • Zistite, koľko zákazníkov interaguje s vašimi reklamami na jednom zariadení alebo v jednom prehliadači a potom prejde na iné zariadenie alebo prehliadač. V stĺpci prehľadu Všetky konverzie môžete zobraziť informácie o konverziách naprieč zariadeniami, konverziách naprieč prehliadačmi a tiež ďalšie údaje konverzií.

Ako funguje sledovanie konverzií

Sledovanie konverzií začína tak, že v účte AdWords vytvoríte konverznú akciu. Konverzná akcia je špecifická aktivita zákazníka, ktorá je pre vašu firmu hodnotná. Sledovanie konverzií môžete použiť na zdroje uvedené nižšie.

 • Akcie na webových stránkach: nákupy, registrácie a ostatné akcie, ktoré používatelia dokončia na webových stránkach.
 • Telefónne hovory: volanie priamo z reklám, volanie na telefónne číslo na vašich webových stránkach a kliknutia na telefónne číslo na vašich webových stránkach pre mobily.
 • Stiahnutia aplikácií a akcie v aplikáciách: stiahnutia vašich mobilných aplikácií pre Android alebo iOS a nákupy v nich (prípadne iná aktivita v týchto aplikáciách).
 • Import: zákaznícka aktivita, ktorá začína online, no končí offline (napríklad, keď zákazník klikne na reklamu a odošle kontaktný formulár online, no neskôr podpíše zmluvu vo vašej kancelárii).

Proces sledovania konverzií funguje mierne odlišne pre každý typ zdroja konverzie, no pre každý typ s výnimkou offline konverzie zvyčajne spadá do jednej z kategórií popísaných nižšie.

 • Na svoje webové stránky alebo do kódu mobilnej aplikácie pridáte značku sledovania konverzií alebo útržok kódu. Keď zákazník klikne na vašu reklamu vo Vyhľadávaní Google alebo na vybraných webových stránkach v Obsahovej sieti Google, do jeho počítača alebo mobilného zariadenia bude umiestnený dočasný súbor cookie. Keď dokončí vami definovanú akciu, náš systém rozpozná súbor cookie (prostredníctvom vami pridaného útržku kódu) a zaznamenáme konverziu.
 • Niektoré druhy sledovania konverzií si značku nevyžadujú. Ak chcete napríklad sledovať hovory z rozšírení o telefonické funkcie alebo z reklám iba na volanie, použijete na zistenie, či hovor pochádza z niektorej z vašich reklám, číslo Google na presmerovanie. Budete tak môcť sledovať podrobnosti hovoru, ako napríklad jeho dĺžku, čas jeho začiatku a ukončenia alebo miestnu predvoľbu volajúceho. Ako konverzie budú automaticky zaznamenané tiež stiahnutia aplikácií z obchodu Google Play. Nie je pritom potrebný žiadny kód sledovania.

Počítanie konverzií

Existujú dve dôležité metriky sledovania konverzií: konverzie a konvertované kliknutia. V prehľadoch sledovania konverzií môžete vidieť obidve.

 • Konverzie
  V prípade jednotlivých konverzných akcií sa môžete rozhodnúť po každom kliknutí počítať každú konverziu alebo jednu konverziu. V prehľadoch sa v stĺpci Konverzie budú zobrazovať konverzie v rámci zvolenej dĺžky sledovania konverzie, a to podľa zvolenej metódy počítania. Nastavenie Každá je užitočné na počítanie všetkých výskytov predaja, zatiaľ čo možnosť Jedna sa používa, ak chcete, aby sa započítala iba jedna konverzia, keď tá istá osoba vygeneruje viacerých potenciálnych klientov (napríklad jedna osoba vyplní dva rôzne formuláre so žiadosťou o kontaktovanie v súvislosti s vašimi rôznymi ponúkanými službami).
 • Konvertované kliknutia
  V stĺpci Konvertované kliknutia sa zobrazuje počet kliknutí na reklamy služby AdWords, ktoré viedli minimálne k jednej konverzii v rámci zvolenej dĺžky sledovania konverzie. Počet konvertovaných kliknutí však nevyjadruje relatívnu hodnotu jednotlivých kliknutí vedúcich ku konverzii. Kliknutia, ktoré viedli ku konverziám s vysokou hodnotou (napríklad viaceré nákupy), nie sú odlíšené od tých, ktoré viedli ku konverziám s nízkou hodnotou (napríklad jedna registrácia na odber bulletinu). Stĺpec Konvertované kliknutia nemôžete segmentovať podľa názvu konverzie alebo kategórie, pretože každé kliknutie na reklamu môže viesť k viacerým konverziám. Keby ste konvertované kliknutia segmentovali podľa názvu konverzie, niektoré konvertované kliknutia by sa mohli započítať viac než raz. Vaše segmentované konvertované kliknutia by tak spolu dosiahli vyššie množstvo, než sú všetky kliknutia dokopy.

Používanie hodnôt konverzií

 • Keď používate sledovanie konverzií, môžete všetkým konverzným akciám istého typu priradiť rovnakú hodnotu (statické hodnoty) alebo umožniť, aby konverzná akcia mala rozličné hodnoty (špecifické podľa transakcie, nazývané aj ako dynamické hodnoty).
 • Hodnoty konverzií uľahčujú sledovanie a optimalizáciu návratnosti investícií (NI) kampaní.
 • Môžete použiť stratégiu flexibilného ponúkania cien typu cieľová návratnosť výdavkov na reklamu (ROAS)s cieľom zvýšiť na maximum hodnotu konverzie pri dosiahnutí priemernej cieľovej návratnosti výdavkov na reklamu.

Nie všetky konverzie sú rovnaké. Niektoré majú pre vašu firmu vyššiu hodnotu než iné. Ak konverziám priradíte hodnoty, budete môcť zistiť celkovú hodnotu rôznych konverzií získanú vďaka inzercii, a nie iba počet konverzií, ku ktorým došlo. Budete tiež môcť identifikovať konverzie s vysokou hodnotou a zamerať sa na ne.

Uvádzame ďalšie výhody používania hodnôt konverzie:

 • Lepšie štatistiky: Môžete merať celkovú hodnotu konverzií vytvorenú konverziami vo vašich kampaniach. Pomôže vám to tiež pri sledovaní návratnosti investícií v kampaniach prostredníctvom stĺpca Hodnota konv./cena. Na základe týchto údajov môžete identifikovať kľúčové slová, reklamné skupiny a kampane, ktoré vykazujú vysokú alebo nízku návratnosť investícií, a manuálne meniť cenové ponuky, rozpočty a zacielenie.
 • Inteligentnejšie ponúkanie cien: Keď nastavíte hodnoty konverzií, môžete používať stratégiu flexibilného ponúkania cien typu cieľová návratnosť výdavkov na reklamu (ROAS). Stratégie flexibilného ponúkania cien umožňujú automatické nastavenie cenových ponúk a zabezpečujú optimalizáciu podľa cieľov výkonnosti, ktoré ste si stanovili pre konkrétne kampane, reklamné skupiny a kľúčové slová. Pri cieľovej ROAS služba AdWords nastaví maximálnu cenu za kliknutie (max. CZK) tak, aby zvýšila hodnotu konverzie na maximum, a snaží sa pri tom dosiahnuť priemernú návratnosť výdavkov na reklamu (ROAS), ktorá zodpovedá vášmu cieľu.

Nastavenie alebo úprava hodnôt konverzií

Hodnotu konverzie môžete meniť tak často, ako chcete. Nezabudnite však, že zmeny sa budú vzťahovať iba na konverzie, ku ktorým dôjde po danej zmene, pričom zmeny predvolenej hodnoty sa zvyčajne prejavia do niekoľkých hodín.

V prípade každej konverznej akcie máte tri možnosti nastavenia alebo úpravy hodnoty konverzie:

 • Konverzná akcia bude mať zakaždým rovnakú hodnotu: Ak zvolíte toto nastavenie, použije sa hodnota, ktorú zvolíte počas procesu nastavovania, a to bez ohľadu na hodnoty konkrétnych transakcií, ktoré odošle značka konverzie.
 • Hodnota tejto konverznej akcie môže byť rôzna: Ak vyberiete toto nastavenie, bude potrebné upraviť značku tak, aby odosielala hodnoty špecifické pre dané transakcie. Okrem toho musíte zvoliť predvolenú hodnotu a menu, ktoré sa môžu použiť, ak bude mať vaša značka technické problémy a nepodarí sa jej odoslať hodnotu.

Použitie statických hodnôt

Statická hodnota je taká, ktorá sa nemení. Vždy, keď dôjde ku konverzii, je táto hodnota rovnaká. Statické hodnoty konverzie môžete použiť, ak chcete sledovať osobitné hodnoty v prípade registrácií a privedení potenciálnych zákazníkov – povedzme 10 € v prípade registrácie a 5 € pri privedení potenciálneho zákazníka.

Statické hodnoty možno použiť aj na vyjadrenie vzájomného pomeru hodnôt dvoch konverzií. Ak napríklad pre privedenie potenciálneho zákazníka zvolíte hodnotu 5 a pre predaj hodnotu 20, priradíte tak predaju štyrikrát vyššiu hodnotu ako privedeniu zákazníka.

Ďalšie príklady akcií, ktoré zákazníci vykonávajú a môžu mať hodnotu pre vaše podnikanie: stanovenie ceny, dohodnutie testovacej jazdy, žiadosť o spätný hovor alebo vyhľadanie polohy prevádzky.

Použitie dynamických hodnôt

Dynamická hodnota je taká, ktorá sa pri každom výskyte tej istej konverzie môže líšiť. Ak napríklad vlastníte internetový obchod s nákupným košíkom, jedna konverzia typu Nákup môže mať hodnotu 25 € a iná zase 500 €.

Dynamické hodnoty konverzií môžete vo svojej firme použiť, ak má každý predaj inú hodnotu konverzie a chceli by ste:

 • sledovať a optimalizovať návratnosť investícií do svojich kampaní,
 • použiť stratégie flexibilného ponúkania cien, ako napríklad cieľovú návratnosť výdavkov na reklamu (ROAS). V takom prípade vám v nastaveniach počítania konverzií odporúčame vybrať možnosť Každá. V prípade možnosti Jedna sa počíta iba jedna hodnota, aj keď zákazník uskutoční konverziu viackrát.

Požiadavky

Nastavenie dynamickej hodnoty vyžaduje podporu webového vývojára – niekoho, kto dokáže integrovať dynamické hodnoty s premennou google_conversion_value v rámci značky sledovania konverzií.

Konverzie naprieč zariadeniami

Konverzie naprieč zariadeniami sa započítavajú, keď používatelia kliknú na reklamu v jednom zariadení a pomocou ďalšieho potom vykonajú konverziu.

Zdroj:
https://support.google.com/adwords/answer/6365?hl=sk
0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár